Basisondersteuning en begeleiding

De ondersteuning die elke school biedt aan alle kinderen. Handelingsgericht werken (doelgericht, systematisch, cyclisch en transparant) is het fundament van de basisondersteuning die we bieden. Wij gaan daarbij uit van de onderwijsbehoeften van het kind. Wat heeft hij/zij in deze situatie nodig om een het doel te bereiken en welke aanpak is daarvoor het best. Samen ouders, het kind (en eventuele professionals) probeert de groepsleider aan te sluiten bij de kennis, vaardigheden, mogelijkheden en talenten van de het kind. Zo krijgt elk kind het onderwijs dat bij hem/haar past. 

Door vroegtijdig signaleren, de kinderen goed volgen, vakbekwame groepsleiders en ondersteunende programma’s kunnen de meeste kinderen zich goed ontwikkelen binnen de basisondersteuning die wij bieden.

Volgen van de kinderen:

Ons onderwijs daagt kinderen uit om hun wereld te ontdekken en talenten verder te ontwikkelen. In de onderbouw gaat dit vooral spelenderwijs. De groepsleider biedt aan, stimuleert, verrijkt en begeleidt bij spel-, en leersituaties. Onze aanpak in de onderbouw is doelmatig, waarbij we gebruikmaken van ons doelenboek (SLO leerlijnen voor het jonge kinderen). Signaleringsmomenten leggen we vast in ons kindvolgsysteem.

Onderwijs in het begin van groep 3 is meer spel georiënteerd aangeboden. Daardoor wordt in groep 3 voortgebouwd op de sterke aspecten van de onderbouw. Naast observaties worden vanaf groep 3 toetsen afgenomen die landelijk genormeerd zijn. Met deze gegevens kunnen we vaststellen of de ontwikkeling van het kind naar wens verloopt. Nadat een toets is afgenomen maken we hiervan een analyse. Deze analyse vormt de basis voor een groepsplan voor dat vakgebied.

Het groepsplan bestaat uit 3 onderdelen:

Basis
Hierin bieden wij de kerndoelen aan zoals die door de overheid zijn vastgesteld. Kinderen die gemiddelde leerresultaten behalen en de reguliere methode volgen, volgen het basisprogramma.

Intensief
Dit programma wordt gevolgd door kinderen die extra instructie en begeleiding nodig hebben (t.o.v. het basisprogramma). Dit kan verlengde instructie, door de groepsleider in de klas, of extra ondersteuning buiten de klas zijn. De kinderen die het intensief programma volgen behalen lagere leerresultaten (t.o.v. het gemiddelde) en/of hebben specifieke onderwijsbehoeften op het gebied van werkhouding- of sociaal-emotioneel gebied.

Verrijkend
Dit programma wordt gevold door kinderen die het basisprogramma beheersen en meer uitdaging nodig hebben. Deze kinderen behalen zeer goede leerresultaten (t.o.v. het gemiddelde).

Tijdens de groepsbespreking bespreekt de groepsleider met de intern begeleider zijn/haar observaties en de leerresultaten van de kinderen. Op deze manier kunnen ze samen overleggen wat de beste ondersteuning is voor dit kind, binnen de mogelijkheden van de school, groep en groepsleider.